Created: 14 Қазан 2019
680

Мадақтаулар

 

Салтанатты ЖИЬПН

 

2017 ЖЫЛДЫН 25 казанында Зеленов колледжйнде саптык салтанатты ЖИЫН еткйзйлдй. ЖИЫННЫН басты максаты окушылардын окуга кунделйктй катысуы жене оку процесй кезйндегй кезедесетйн аукЫМдЫ проблемалар карастырылып, турлй жетйстйктерй ушйн окушылар мен окытушылар марапатталды.

 

Атап айтканда, 26 кыркуйекте облыстык бйл1М баскармасынын жоспары бойынша еткйзйлген «Тйл - татулык тйрегй» атты байкаудын жулдегер1, МН топ окушысы Айткулов Т. жэне жетекшйсй казак тйлй жэне казак эдебиетй пэнйнйн окытушы М.С.Даулеталиева каржылык сертификатпен марапатталды.

 

25.10.2017Ж.